Det nya lagförslaget som går under namnet ”Intellectual Property Protection Act of 2007” yrkar på hårdare straff för dem som bryter mot upphovsrättslagar. Dessutom vill lagförslaget kriminalisera försök till brott mot upphovsrättslagarna.

Ett exempel på detta är om polisen hittar ett lager fyllt med exempelvis kopierade dvd-skivor som ännu inte sålts, men som uppenbarligen ämnas säljas, och därmed har ägarna gjort sig skyldiga till försök till brottslig handling.

Den nuvarande lagstiftningen i USA säger att en person inte kan åtalas för brott mot upphovsrättslagen om det inte lämnats in ett anspråk på äganderätten i det aktuella fallet. Ett anspråk på äganderätt kan endast lämnas in om det förekommit ett brott.

Det amerikanska justitiedepartementet vill emellertid ändra på denna lag så att det endast kan tillämpas på civilmål men inte på brottsmål. Enligt upphovsrättslagen i USA så är det ett brott att sälja en piratkopierad produkt om säljvärdet överstiger 1 000 dollar (cirka 6 700 kronor).

Lagförslaget vill dessutom höja straffsatsen till fängelse mellan 10 till 20 år om piratkopieringen har orsakat fara för allmänheten. Skulle piratkopieringen resultera i allvarlig personlig skada så ska straffsatsen bli livstids fängelse.

Det senare riktar sig framförallt till dem som säljer plagiat av olika läkemedel. En intressant fråga är om samma straffsats även kommer att appliceras om legitima läkemedel orsakar samma skada.

Under 2006 ökade antalet dömda för brott mot upphovsrättslagen med 57 procent jämfört med föregående år i USA. Fängelsestraff för dessa brott har ökat med 130 procent under samma period.

Mer information hittar du här.