Rapporten är en uppföljning av en tidigare Greenpeace-undersökning från 2006 som gjordes innan EU:s direktiv om farliga ämnen i elektriska och elektroniska enheter (RoHS) hade trätt i kraft.

Den senaste undersökningen bestod i att Greenpeace köpte in 18 bärbara datorer från sex tillverkare (Acer, Apple, Dell, HP, Sony och Toshiba). Datorerna köptes in i 14 länder i såväl Europa som Nord- och Sydamerika och Asien. De skickades sedan på analys till dels ett oberoende laboratorium i Danmark och dels till Greenpeace-laboratoriet vid Exeter University i England.

Den nya rapporten visar att brom förekommer i över 40 procent av de testade datorerna i koncentrationer på upp till 10 viktprocent. Av de testade komponenterna hade Sony lägst halter av brom, medan Dell-datorerna låg högst.

Man hittade PVC i 44 procent av alla testade plastbelagda interna och externa kablage. Ftalater återfanns i elkablar framför allt från Acer och HP.

I och med RoHS- direktivet har datortillverkarna markant skurit ned på användandet av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärdigt krom och vissa bromerade flamskyddsmedel. Dessa förändringar har genomförts av samtliga tillverkare och då inte bara i Europa.
- Detta visar att lagstiftning i en region kan få betydelse även i länder som saknar denna lag, säger doktor Kevin Brigden på Greenpeace Research Laboratories.

Han menar dock att alla ämnen som är skadliga måste komma att omfattas av lagen.
- Även om vissa nivåer av giftiga kemikalier inte överskrids i komponenterna till de bärbara datorerna hittade vi andra farliga ämnen som ännu inte reglerats i lag, berättar Zeina Alhajj, kampanjgeneral mot giftiga ämnen inom Greenpeace International.

- Vårt slutliga mål är att tillverkarna helt ska upphöra med användningen av giftiga ämnen.

Analysen visar att det finns alternativa komponenter i någon annan dator till nästan samtliga komponenter som innehöll antingen brom eller PVC.

Genom att kombinera olika komponenter från olika datorer skulle man i princip redan idag kunna bygga den första giftfria datorn enligt Alhajj.
- Frågan är bara vilket företag som blir först att löpa linan ut.

Greenpeace undersökning ”Toxic chemicals in computers – Reloaded” finns att tillgå i sin helhet på www.greenpeace.org/laptopreport2.