Amerikanska Ponemon Institute har frågat 103 molnleverantörer i USA och 24 i Europa om deras syn på säkerhet för molnkunderna. 65 procent av respondenterna arbetar med publika moln medan övriga erbjuder privata moln alternativt hybridmoln.

Skrämmande nog svarade mer än hälften att säkerheten inte tillhör de högsta prioriteringarna. Lika många menar också att deras produkter och tjänster erbjuder ett tämligen svagt skydd för konfidentiell och känslig information.

I rapporten från undersökningen, som går under namnet ”Security of Cloud Computing Providers”, kan man också läsa att molnleverantörerna i snitt lägger 10 procent eller till och med mindre än så av sin budget på säkerhet. Flertalet erkänner att de inte har någon specialiserad säkerhetspersonal.

Rent generellt anser leverantörerna att kunderna uppsöker dem för att i första hand sänka kostnaderna och snabba upp utrullningen av nya funktioner. Över 60 procent av de svarande erkänner att de inte riktigt litar på de säkerhetslösningar som finns i de molnresurser som de själva erbjuder.

Slutsatsen av undersökningen är att många molnleverantörer helt enkelt anser att säkerheten i första hand är kundens eget problem.