Många som går över till en virtuell miljö fortsätter att ta backup på sina servrar på samma sätt som innan – man fortsätter alltså ta backup ”uppifrån” på filer och systemläge och har kanske fortfarande band som destination för sina backuper.

Det är ett bra sätt att ta backup på, eftersom det gör det enklare att välja mer precist vad man vill återställa, och man kan återställa en sådan backup till fysisk hårdvara eller en virtuell maskin (vm) på en annan hypervisor.

Därför ska vi inte här försöka få dig att sluta med sådan backup, utan visa på vilka fördelar det kan finnas att ta backup på disknivå, så kallad image-backup, utöver din normala backup. (Ibland kallas image för avbildning på svenska.) De olika metoderna passar nämligen olika bra för återställning beroende på vilken sorts katastrof som inträffat.

Två viktiga begrepp
Det finns två begrepp som är mycket centrala i dessa sammanhang: rto och rpo.

Recovery time objective, rto, är den tid det tar att återställa en vm till ett fungerande läge efter en katastrof.

Recovery point objective, rpo, är ett värde som anger hur gamla data är i den vm som man återställer.

Ett exempel: Du tar backup på en server vid midnatt. Mitt på dagen inträffar en katastrof med din hårdvara och dina vm:ar blir otillgängliga. Klockan fyra på eftermiddagen har du löst problemet med hårdvaran och klockan sju på kvällen har du läst tillbaka backuper och allt är igång igen. Din rto var här sju timmar och din rpo nitton timmar.

Vad som är acceptabel rto och rpo är olika mellan företag, men man strävar förstås alltid efter så kort rto och rpo som möjligt. Flera av produkterna i testet erbjuder också en replikeringsfunktion som kan ge mycket kort rto och rpo. Den sortens skydd är bra i vissa fall, men ger ingen möjlighet att återställa flera veckor gamla backuper och skyddar inte mot fel eller virusangrepp som också smittat ner replikan. Vi fokuserar därför i den här artikeln på backup-funktionen i produkterna men nämner i faktatabellen om replikering erbjuds.

Scenario

Vi tänker oss här ett företag som i dag använder Vsphere och hittills tagit backup på sina vm:ar på traditionellt sätt, alltså som om de vore fysiska servrar. Företaget vill nu sänka sin rto och förbättra sin rpo och vill införa image-backup av sina vm. Det är ett plus om lösningen också kan användas för fysiska servrar samt för Hyper-V som företaget håller på att utvärdera.

VMware Vdata Protection


VMware har sedan flera år inkluderat en produkt för image-backup i sin produktsvit Vsphere. Den hette förut Vdata Recovery men är i senaste versionen av Vsphere (5.1) ersatt med Vdata Protection, VDP.

Den gamla produkten har inte rykte om sig att vara särskilt stabil, så vi är inte förvånade att se att den ersatts med en ny lösning.

VDP är lätt att installera genom att ladda ner och importera en färdig appliance-lösning i Vsphere-miljön. Man måste redan när man laddar ner lösningen bestämma sig för hur stor backup-destination man ska ha – 500 gigabyte, 1 terabyte eller 2 terabyte – och storleken kan inte justeras i efterhand. Det känns inte så smidigt.

En Vcenter-instans kan hantera 10 VDP-instanser och varje instans kan ta backup på 100 vm:ar, så skalbarheten känns hyggligt bra.

VDP bygger in sig snyggt i webbklienten för Vsphere och är enkel att använda för att ta backup med. En guide tar oss igenom de grundläggande valen för att skapa ett backup-jobb och vi får ange hur länge vår backup ska sparas innan den skrivs över. Vi kan endast välja att ta backup på hela vm:ar och inte enstaka diskfiler. Det känns svagt.

När vi återställer en vm får den ett annat namn än det den ursprungligen hade, vilket känns lite mystiskt, även om det viktigaste förstås är att vi kan starta våra vm:ar.

vDR1

VDR bygger in sig snyggt i Vspheres webbverktyg, och det är lätt att schemalägga en backup.

vDR2

Om vi surfar in på vår VDP-appliance kan vi kontrollera om allt är som det ska och också återställa backuperna till en tidigare tidpunkt om de blivit korrupta.

Klent med inställningar
Förutom möjligheten att ange hur länge backuperna ska sparas och under vilka tider på dygnet backup och databasunderhåll ska genomföras finns egentligen inga speciella inställningar att göra i produkten. Den ger möjlighet för admin att genomföra backup och återläsning av vm:ar, och har inte några andra funktioner som till exempel teståterläsningar eller möjlighet att köra en vm direkt från backup-destinationen.

Man kan som sagt inte ta backup på enstaka filer, men det går att återställa enstaka filer i en vm från en backup, och det kan också genomföras direkt av en serverägare utan att behöva blanda in it-avdelningen – en mycket bra funktion, även om funktionen som sagt inskränker sig till enstaka filer och inte mer avancerade återställningar av till exempel SQL eller Exchange.

Eftersom vi bara kan schemalägga en backup per dygn blir rpo-punkten ganska långt bort i tid medan rto kan bli hyggligt kort eftersom VDP använder sig av funktionen changed block tracking (cbt) som innebär att endast förändringarna sedan den senaste backupen behöver överföras vid en återläsning. Cbt gör också att endast den första backupen tar lång tid, sedan går det fortare eftersom bara förändringarna behöver överföras.

Deduplicering sparar yta
Dedupliceringsfunktionen ska enligt VMware ha blivit mycket bättre i VDP jämfört med i VDR. Vi hann aldrig testa med så många vm:ar att det gick att mäta på tillförlitligt sätt, men att det finns en dedupliceringsfunktion sparar mycket fysisk lagringsyta.

Vi konstaterar att VMware levererar en stabilare produkt för image-backup än tidigare, en produkt som bygger på den beprövade lösningen Avamar från EMC, men den är väldigt enkel och saknar många av de funktioner som konkurrenterna i testet har.

Vad är image-backup?

Traditionell backup innebär att man behandlar virtuella servrar som om de vore fysiska, man tar alltså ”vanlig” backup på dem, till exempel till band. Image-backup innebär att man tar backup på de filer som i den virtuella miljön utgör de virtuella servrarnas volymer. Båda modellerna har för- och nackdelar, och en kombination av de båda ger ett mycket gott skydd för de flesta typer av katastrofer.