It-teknikernas yrkesroll genomgår just nu en kraftig förändring. Allt fler organisationer byter ut delar av den traditionellt uppbyggda it-modellen med hårdvara, mjukvara och tjänster mot öppna it-lösningar som bygger på molntjänster, outsourcing och öppen källkod. Allra mest växer de molnbaserade tjänsterna, där tillväxten väntas ligga på över 22 procent per år de närmaste åren, enligt analysföretaget Radar.

14 500 år försvinner
Det här innebär sammantaget att över 14 500 manår kommer att försvinna inom implementation, drift och förvaltning av hårdvara och mjukvaruplattformar på den svenska marknaden, enligt Radars beräkningar.
Samtidigt väntas behovet av personer som hanterar it som tjänst och som fokuserar på mer verksamhetsnära informationsförsörjning och it-stöd att öka med 11 500 manår, vilket innebär att den totala minskningen av behovet av it-kompetens bara landar på runt 3 000 manår.

Det kommer alltså att fortsätta finnas ett stort sug efter it-personal, men den it-tekniker som vill fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden är tvungen att uppgradera sina kompetenser ordentligt. Enligt Joakim Winter, it-chef på Svenska Röda Korset, är den här utvecklingen mycket tydlig.
– Vi ser ju att rollen förändras och att det behövs andra kompetenser. I takt med att vanlig traditionell outsourcing och molntjänster blir allt vanligare, så blir beställarkompetens viktigare. It-personalen går från utförarroller till att köpa tjänster, säger han.

It-arkitekturen blir även mer komplex när molntjänster blandas med interna it-system, och det innebär att det blir allt viktigare med arkitekturell kompetens, anser Joakim Winter.


Joakim Winter, it-chef på Svenska Röda Korset.

– Dessutom går utvecklingen av molntjänster väldigt snabbt, och det innebär att vi hela tiden behöver veta vilka funktioner som kommer, så att vi inte låser oss till investeringar i teknik internt som snart går att ersätta med molntjänster. Det innebär att it-teknikern måste ha kompetens inom omvärldsbevakning och strategisk planering också, säger han.

Fakta

Svenska verksamheter använder i allt högre utsträckning molntjänster, outsourcing, öppen källkod och andra mer flexibla it-lösningar. Det här innebär att it-teknikernas yrkesroll håller på att omstöpas i rask takt. Den som vill fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden om fem år måste se till att hänga med i utvecklingen och omfamna de nya sätten att jobba. Dags att säga adjö till skruvmejslar och spring i korridorerna!

Molntjänster är långt ifrån det enda som driver på den snabba förändringen av it-teknikernas yrkesroll, men det är den enskilt viktigaste faktorn.
Molntjänster brukar definieras som en beständig leveransmodell som möjliggör behovsbaserad nätverksåtkomst till en delad pool av konfigurerbara resurser som med kort tidsåtgång kan fördelas, anpassas och levereras med minimal arbetsinsats och minimal interaktion med leverantören.

Det finns tre huvudtyper av molntjänster:

Mjukvara som tjänst (software as a service, saas).
Kunden använder applikationer som körs i leverantörens infrastruktur.

Plattform som tjänst (platform as a service, paas).
Kunden kör sin egen mjukvara i leverantörens infrastruktur.

Infrastruktur som tjänst (infrastructure as a service, iaas).
Kunden får tillgång till processorkraft, nätverk, lagringsutrymme eller annan fundamental infrastruktur hos leverantören.
Notera att molntjänsterna i vissa fall kan tillhandahållas av såväl externa som interna leverantörer.

1. Vi har tillräcklig intern kompetens 35 %
2. Brist på intern kompetens är ett litet hinder 48 %
3. Brist på intern kompetens är ett stort hinder 17 %